Przetargi

Odbudowa ulicy Miłkowskiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

Odtworzenie nawierzchni ulicy F. Miłkowskiego po budowie wodociągu,

dz. o nr geod. 1145, 1146/24 i 1303/1 w Siemiatyczach

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu

Instrukcja dla Wykonawców

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załączniki do IDW (wersja edytowalna)

Mapa sytuacyjna

Pytania i odpowiedzi

2018-10-04

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł