Przetargi

Rozbudowa hali produkcyjnej, położonej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26 Część I – roboty budowlane w zakresie robót żelbetowych posadowienia projektowanego budynku i robót budowlanych remontowych w zakresie istniejącej części budynku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

"Rozbudowa hali produkcyjnej, położonej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26

Część I – roboty budowlane w zakresie robót żelbetowych posadowienia projektowanego budynku i robót budowlanych remontowych w zakresie istniejącej części budynku

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie

Część I - Instrukcja dla Wykonawców

Część II - Wzór Umowy

Część III - Dokumentacja projektowa

1, 2, 3, 4

Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych


Pytania i odpowiedzi

Dotychczas udzielone odpowiedzi

2018-10-25

Pytania powiązane

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł