Przetargi

Remont retencyjnych zbiorników wody pitnej zlokalizowanych o pojemności 300 m3 i 2500 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 26 w Siemiatyczach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

„Remont retencyjnych zbiorników wody pitnej zlokalizowanych o pojemności
300 m3 i 2500 m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 26 w Siemiatyczach”

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenien o zmianie ogłoszenia

Część I

Indtrukcja dla Wykonawców

Indtrukcja dla Wykonawców (nowa)

Część II

Wzór umowy

Wzór umowy (nowy)

Część III

Opis przedmiotu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

2018-10-29

2018-10-31

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł