Sukcesywna dostawa żwiru płukanego 8 – 16 mm

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

Dostawa piasku i żwiru do produkcji wyrobów betonowych. Sukcesywna dostawa żwiru płukanego 8 – 16 mm

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu

Instrukcja dla Wykonawców

Wzxór umowy

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie postępowania

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł