Ogłoszenie o aukcji - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Ogłoszenie o aukcji

PREZES

Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach

OGŁASZA

AUKCJĘ w rozumieniu art. 702 Kodeksu cywilnego

 na sprzedaż koparki kołowej ATLAS 1304, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

 

ORGANIZATOR AUKCJI:

Organizatorem aukcji jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach, adres: ul. Armii Krajowej 26, 17 – 300 Siemiatycze, numer NIP 544 00 04 192, numer w rejestrze przedsiębiorców KRS 0000013953, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, BDO 000006197 wysokość kapitału zakładowego: 23.895.500,00 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu: Mariusza Pawła Pyzowskiego.

 

PRZEDMIOT AUKCJI:

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż koparki kołowej samojezdnej ATLAS 1304, rok produkcji 1991.

Cena wywoławcza netto – 20 000,00 zł.

Wadium – 2 000 zł

Minimalne postąpienie – 100 zł

 

Aukcja odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2021 roku o godz. 1200 w siedzibie organizatora, ul. Armii Krajowej 26.

Koparkę można oglądać w dni robocze w godzinach 700 - 1500 w Zakładzie Oczyszczania Miasta Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26 w Siemiatyczach. Bliższych informacji można zasięgnąć także telefonicznie, pod numerem 085 655 21 90.

Przystępujący do aukcji winni wpłacić na rzecz Organizatora wadium najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2021 roku – na wskazany rachunek bankowy Organizatora:  PKO BP SA o/Siemiatycze  68 1020 1332 0000 1902 0027 2070 – pod rygorem niedopuszczenia do udziału w aukcji. Za datę wniesienia wadium uważać się będzie dzień uznania wskazanego rachunku bankowego na wymaganą kwotę.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu aukcji wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do aukcji powinny posiadać dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.


W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy przedstawić pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia.


Pełnomocnicy powinni przedstawić pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto w przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument wykazujący umocowanie do reprezentowania firmy (odpis aktualny z KRS).


Osoba, której udzielono przybicia, zobowiązana jest wpłacić na wskazany powyżej rachunek bankowy Organizatora, nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100 % ceny wylicytowanej w aukcji, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego na wymaganą kwotę. Jeżeli osoba, której udzielono przybicia nie stawi się bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Organizator może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone wadium.

Zastrzega się prawo unieważnienia aukcji.

Zastrzega się prawo zmiany ogłoszenia lub warunków aukcji przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem aukcji.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji.

Pobierz jako załącznik

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów