Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Przetargi - 2011 r.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Siemiatycze, 2011-06-17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108. z późniejszymi zmianami)

PREZES
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach

OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Siemiatyczach, przy ul. Kościuszki

oznaczonej nr geod. 3527/1 i KW Nr. 14353, o powierzchni 2,4331 ha,

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego miasta, natomiast zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze jest położona w obrębie obszarów zabudowy przemysłowej i gospodarczej.

Cena wywoławcza netto: 250.000,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

Wadium50.000 zł

Minimalne postąpienie: 10.000

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2011 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 26.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. wadium, najpóźniej do dnia 15 lipca 2011 r. na konto  PKO BP SA o/Siemiatycze 68 1020 1332 0000 1902 0027 2070.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy przedstawić pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia.

Pełnomocnicy powinni posiadać dodatkowo pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisów i dowodem wniesienia opłaty skarbowej. Ponadto w przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (aktualny wypis z KRS).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Przedsiębiorstwa.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Prezes Przedsiębiorstwa może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje można uzyskać w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Siemiatyczach, 085 655 25 77 wew. 26.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Kategoria: Rok 2011
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów