Dostawa polielektrolitu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Przetargi - 2015 r.

Dostawa polielektrolitu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232
oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605).
którego przedmiotem jest dostawa pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania i odwadniania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach”

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Kategoria: Rok 2015
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów