Ustawienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

„Dostawa piasku i żwiru do produkcji wyrobów betonowych. Sukcesywna dostawa żwiru płukanego 2 – 8 mm”

Pliki do pobrania:

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów