Sukcesywna dostawa żwiru płukanego 8 – 16 mm/2018 - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Przetargi - 2017 r.

Sukcesywna dostawa żwiru płukanego 8 – 16 mm/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

„Dostawa piasku i żwiru do produkcji wyrobów betonowych. Sukcesywna dostawa żwiru płukanego 8 – 16 mm”

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania:

Kategoria: Rok 2017
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów