Ustawienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

„Remont retencyjnego zbiornika wody pitnej o pojemności 300 m3 zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach”

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania:

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów