Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Przetargi - 2019 r.

Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. z 2019 r. poz. 1843)
którego przedmiotem jest dostawa pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadów na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach”

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania:

Kategoria: Rok 2019
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów