Sukcesywna dostawa plastyfikatorów do produkcji betonu w 2021 roku. - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Przetargi - 2020 r.

Sukcesywna dostawa plastyfikatorów do produkcji betonu w 2021 roku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
którego przedmiotem jest dostawa pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa plastyfikatorów do produkcji betonu w 2021 roku”

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania

Kategoria: Rok 2020
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów