Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Siemiatycze 2021 - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Siemiatycze 2021

Pliki do pobrania:

 

UCHWAŁA NR XXVI/173/21 RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 10 marca 2021 r.


w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Siemiatycze, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/283/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3531).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów