Regulamin zwiedzania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 85 - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Regulamin zwiedzania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 85

Pliki do pobrania:

 

§ 1

 1. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zwiedzania.
 2. Opiekunowie grup zwiedzających w wieku poniżej 18 roku życia mają obowiązek przekazania swoim podopiecznym reguł i zasad zachowania obowiązujących na terenie obiektu w trakcie zwiedzania.
 3. Opiekunowie grup mają obowiązek zapoznać uczestników o zagrożeniach występujących na terenie Oczyszczalni Ścieków zawartych w § 4 pkt.1, a także dokonać wywiadu, czy stan zdrowia uczestnika pozwala na przebywanie w środowisku zagrożeń biologicznych.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie grupy mają obowiązek poinformować ich rodziców/opiekunów prawnych o zagrożeniach występujących na terenie Oczyszczalni Ścieków zawartych w § 4 pkt.1, a także dokonać wywiadu, czy stan zdrowia uczestnika pozwala na przebywanie w środowisku zagrożeń biologicznych.
 5. Oczyszczalnia Ścieków udostępniana jest do zwiedzania wyłącznie przez grupy zorganizowane.
 6. Grupy zwiedzające nadzorowane są przez opiekunów — min. jeden opiekun na 10 osób zwiedzających, maksymalna liczba osób w grupie nie może przekroczyć 30 wraz z opiekunami.
 7. Dolna granica wieku zwiedzających wynosi 5 lat.
 8. Zwiedzanie obiektów możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 po wcześniejszym uzyskaniu zgody.
 9. Zgodę na zwiedzanie wydaje Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
  w Siemiatyczach lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie pisemnego zgłoszenia (wzór zgłoszenia zał, nr 1 niniejszego Regulaminu), dostępnego w siedzibie Przedsiębiorstwa, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji oraz na stronie internetowej www.pksiemiatycze.pl.

§ 2

 1. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz opiekunów grupy.
 2. Trasa zwiedzania ustalana jest przez osobę oprowadzającą.
 3. Przewidywany czas zwiedzania Oczyszczalni Ścieków wynosi 60 minut.
 4. Zwiedzający mają obowiązek przestrzegania wszystkich poleceń wydawanych przez osobę oprowadzającą lub innych pracowników oczyszczalni.
 5. Przejścia dozwolone są wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 6. Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania jest zabronione.

§ 3

 1. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekunowie zapoznają się z zagrożeniami jakie mogą wystąpić na terenie Oczyszczalni Ścieków.
 2. W dniu wycieczki, przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun grupy przekazuje Kierownikowi ZWiK lub osobie przez niego upoważnionej listę uczestników oraz podpisane Oświadczenie o odpowiedzialności (zał. nr 2 niniejszego Regulaminu).
 3. Kierownik ZWiK lub osoba przez niego upoważniona zapoznaje uczestników wycieczki z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa BHP i p.poż. obowiązującymi na terenie obiektu.
 4. Obowiązkiem opiekunów grupy jest zapewnienie opieki podległej grupie, utrzymanie w niej porządku i spokoju.
 5. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie w trakcie zwiedzania ponoszą opiekunowie grupy.
 6. Opiekunowie grupy zapewniają pierwszą pomoc przedmedyczną.

§ 4

 1. Oczyszczalnia Ścieków w Siemiatyczach jest terenem, na którym występują takie zagrożenia jak:
  1. kontakt z materiałem biologicznym (tj. bakterie, wirusy, grzyby, w tym gatunki chorobotwórcze) poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt poprzez dotkniecie materiału biologicznego,
  2. potkniecie, upadek w związku z poruszaniem się po różnych poziomach (tj. progi, elementy zbiorników),
  3. uderzenie, skaleczenie w związku z wystającymi elementami maszyn i urządzeń,
  4. kontakt z substancjami chemicznymi,
  5. hałas w związku z pracującymi urządzeniami.
 2. W związku z powyższym za terenie Oczyszczalni Ścieków zabrania się:
  1. dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
  2. wychylania się przez barierki ochronne, przechodnia przez nie,
  3. chodzenia po kratkach kanałów ściekowych,
  4. przebywania w miejscach niedozwolonych,
  5. biegania po terenie obiektu,
  6. samowolnego oddalania się od grupy,
  7. oddalania się od grupy i przechodzenia w miejscach niedozwolonych,
  8. wnoszenia i spożywania jakichkolwiek pokarmów oraz płynów w tym gumy do żucia,
  9. wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
  10. palenia papierosów,
  11. prowadzania zwierząt,
  12. zaśmiecania obiektu.
 3. Na terenie Oczyszczalni Ścieków znajdują się:
  1. urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
  2. urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem,
  3. ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
  4. głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte pokrywami,
  5. zbiorniki i instalacje gazowe.

§ 5

 1. W razie przypadkowego skaleczenia się lub zadrapania należy niezwłocznie zgłosić to oprowadzającemu celem zdezynfekowania i opatrzenia zranionego miejsca.
 2. W przypadku naruszenia przez zwiedzających którejkolwiek z zasad zawartych niniejszym Regulaminie oraz zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż. pracownik oprowadzający ma prawo natychmiast przerwać zwiedzanie oraz nakazać grupie opuszczenie terenu oczyszczalni.
 3. Po zakończeniu zwiedzania wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do umycia rąk.
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów