Ustawienia

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Siemiatycze na okres od dnia
15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r.

Spis treści:

 • Taryfa. Informacje ogólne
  1. Rodzaje prowadzonej działalności
  2. Rodzaj i struktura taryfy
  3. Taryfowe grupy odbiorców usług
  4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
  5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
  6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Taryfa. Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach, zwane dalej Przedsiębiorstwem, przedstawia niniejszym wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie miasta Siemiatycze na okres od dnia 15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Taryfa oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo na terenie miasta Siemiatycze, z wyłączeniem odbiorców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

 1. Rodzaje prowadzonej działalności.

  Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. (Nr IG.70151-I/03).

  Zgodnie z zezwoleniem, przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Tym samym Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostawy wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków.

  Poza wyżej wymienioną działalnością Przedsiębiorstwo zajmuje się także świadczenie usług użyteczności publicznej, handlowych i produkcyjnych.

 2. Rodzaj i struktura taryfy.

  Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

  • uzyskanie niezbędnych przychodów,
  • ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
  • eliminowanie subsydiowania skrośnego,
  • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków
  • łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

  Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo wyłoniło taryfę jednolitą wieloczłonową a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków taryfę niejednolitą jednoczłonową, obejmującą wszystkich odbiorców usług.

  W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe obsługi klientów i rozliczenia należności za wodę. Koszty te podnoszone są niezależnie od faktycznego poboru wody i rozliczane są za pomocą stawki opłaty abonamentowej.

  Przygotowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawiera: 

  • cenę za m3 dostarczonej wody
  • stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę na miesiąc.
   

  W zakresie prowadzonej działalności zbiorowego odprowadzania ścieków podzielono odbiorców usług na dwie grupy taryfowe.

  Przygotowana taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków zawiera: 

  • ceny za m3 odprowadzonych ścieków.

  Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli F "Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej"

 3. Taryfowe grupy odbiorców usług

  Przedsiębiorstwo dokonało alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: 

  • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
  • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
  • strukturę planowanych taryf,
  • spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
  • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
  • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

  Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustalono jedną taryfową grupę odbiorców usług obejmującą wszystkich odbiorców usług:

  Grupa 1: Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej, usługowej i handlowej,

  Podgrupa 1.1: Gospodarstwa domowe - Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

  Podgrupa 1.2: Pozostali odbiorcy

  Grupa 2: Zakłady przemysłowe.

 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
  Tab. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r. (w złotych, netto):
  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena / stawka
  zł netto
  Jednostka miary
    1 2 3 4
  1 Grupa 1
  Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej, usługowej, handlowej i zakłady przemysłowe
  Podgrupa 1.1
  Gospodarstwa domowe: Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne 
  1) cena 1 m3 dostarczonej wody 2,87 zł / m3
  2) stawka opłaty abonamentowej   2,79 zł/odbiorcę/miesiąc
   Podgrupa 1.2Pozostali odbiorcy 1) cena 1 m3 dostarczonej wody 2,87 zł / m3
  2) stawka opłaty abonamentowej  2,79 zł/odbiorcę/miesiąc
   
  Tab. Wysokość cen dotycząca odprowadzania ścieków na okres od dnia 15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r.  (w zł netto):
  Lp. Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena / stawka
  zł netto
  Jednostka miary
    1 2 3 4
  1 Grupa 1:
  Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej, usługowej i handlowej
  Podgrupa 1.1
  Gospodarstwa domowe: Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
  1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków 4,26 zł / m3
   Podgrupa 1.2
  Pozostali odbiorcy 
  1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków 4,26 zł / m3
  2 Grupa 2:
  Zakłady przemysłowe
  1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków 5,24 zł / m3
   
  Tab. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, na okres od 15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r. (w zł netto): 
  Lp.WyszczególnienieStawkazł nettoJednostka miary
    1 2 3
  1 stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 93,44 zł / przyłączenie
   
  Tab. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, na okres 15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r. (w zł netto):
  Lp.WyszczególnienieStawkazł nettoJednostka miary
    1 2 3
  1 stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 46,72 zł / przyłączenie
   

  Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług.

  Stawka opłaty dotyczy odbioru technicznego (przeprowadzenia prób technicznych) przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

  W rozliczeniach za dostarczoną wodę  obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w zł / m3,
  • stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody.

  Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł / odbiorcę/ miesiąc.

  W przypadku poboru wody na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyrażone w zł/m?, jak dla wszystkich odbiorców. Nie obowiązuje natomiast stawka opłaty abonamentowej.

  W rozliczeniach za odebrane ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w zł / m3.
   
  Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, na okres od 15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013r. (w zł netto): 
  Lp.WyszczególnienieWartość przekroczenia wielkości dozwolonejStawka
  zł netto
  Jednostka miary
    1 2 3 4
  1 Ładunek przekroczonych zanieczyszczeń Wg indywidualnych umów 4,72 kg
  2 Temperatura < 5 °C 2,62 m3
  >= 5 °C 5,24 m3
  3 pH < 0,5 pH 2,62 m3
  0,5 pH - 1,5 pH 5,24 m3
  >= 1,5 pH 7,86 m3

  Do stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług.

 5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat, oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

  Ilość dostarczanej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

  W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy.

  Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo.

  W rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy, jako różnicę odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

  W przypadku braku wodomierza głównego, ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej  wynikającej z przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

  W przypadku gdy Przedsiębiorstwo świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przez odbiorcę usług.

  Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

  Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Przedsiębiorstwa.

 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
  1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

   Przedsiębiorstwo świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców miasta Siemiatycze.

   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, co uzasadnia wyodrębnienie jednej grupy taryfowej odbiorców usług. Przedsiębiorstwo ponosi te koszty niezależnie od tego czy odbiorca w danym okresie faktycznie pobiera wodę, czy też nie. W ramach swojej działalności Przedsiębiorstwo ponosi bowiem koszty stałe obsługi odbiorców usług jak również koszty odczytu wodomierzy i rozliczenia należności.

   Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zastali podzieleni na taryfowe grupy odbiorców usług, gdyż koszt oczyszczania ścieków przemysłowych jest wyższy od kosztu oczyszczania ścieków gospodarczych z uwagi na większy ładunek zanieczyszczeń.

  2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

   Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

   W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

   • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania
   • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów