Ustawienia

Opis i cel projektu:

W dniu 27 marca 2013r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.02.00-20-001/12-00 o dofinansowanie projektu "Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu"

nr projektu WND-RPPD.05.02.00-20-001/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowisk
Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 7.411.601,09 PLN

Zakres projektu:

W ramach projektu zaplanowano podpisanie 4 umów:

  1. Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego
  2. Umowa na dostawę i montaż linii technologicznej do odwadniania osadu
  3. Umowa na kompleksowe wykonanie biogazowni zgodnie z projektem budowlanym
  4. Umowa na zakup usługi inżyniera kontraktu w zakresie nadzoru budowlanego i autorskiego

Planowane zakończenie realizacji projektu maj 2015

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów