Biogazownia - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Slajd 1
Slajd 1
Slajd 1
Slajd 1
Slajd 4
Slajd 4
Slajd 4
Slajd 4
previous arrow
next arrow

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Biogazownia

Biogazownia ma za zadanie zmniejszenie uciążliwości odorowych w procesie oczyszczania ścieków ale zakłada również produkcję energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w drodze fermentacji osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków komunalnych w Siemiatyczach.

Cele budowy:

  • odzysk biogazu oraz jego energetyczne wykorzystanie na potrzeby procesów technologicznych zachodzących w biogazowni,
  • zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni,
  • zmniejszenie ilości osadów ściekowych (w wyniku fermentacji ilość surowej masy osadów maleje o około 30%),
  • uzyskanie energii cieplnej i energii elektrycznej („zielona energia”),
  • zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń w wyniku samoczynnej i niekontrolowanej fermentacji w OBF,
  • zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego osadów przefermentowanych,
  • przygotowanie osadów do ewentualnej dalszej przeróbki (suszenie, spalanie) zgodnej z tendencjami światowymi.

Obiekt ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków komunalnych w Siemiatyczach poprzez układ technologiczny do przeróbki beztlenowej osadów tj. wprowadzenie do węzła osadowego oczyszczalni ścieków dodatkowego procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Powstające na terenie oczyszczalni osady ściekowe (osad nadmierny i wstępny) poddawane są beztlenowej fermentacji metanowej. Osad nadmierny (z osadników wtórnych) w pierwszej kolejności kierowany jest do mechanicznego zagęszczania i odwodnienia.

W procesie beztlenowej fermentacji produktem zachodzących reakcji biologicznych jest biogaz, który po separacji zanieczyszczeń jest magazynowany w zbiorniku biogazu. Gromadzony biogaz kierowany jest do spalania w silniku kogeneracyjnym, pozwalającym na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne, czyli zasilanie urządzeń wykorzystywanych do przeróbki osadów ściekowych i technologii oczyszczalni ścieków. Energia cieplna natomiast wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie ogrzewania wydzielonych komór fermentacyjnych i ogrzewania budynku technologicznego.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów