Regulamin cmentarza komunalnego - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zakład Oczyszczania Miasta

Regulamin cmentarza komunalnego w Siemiatyczach

Pliki do pobrania:

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Cmentarz Komunalny w Siemiatyczachprzy ulicy Bartosza Głowackiego,zwany dalej „Cmentarzem”, stanowi mienie gminy miejskiej Siemiatycze.
 2. Cmentarzem zarządza administrator wyłoniony w prawem przypisanym trybie przez Gminę -zwanydalej „Administratorem”.
 3. Ogólny nadzór nad Cmentarzem sprawuje Burmistrz Miasta Siemiatycze.

Rozdział II
Prawa i obowiązki administratora

§ 2

 1. Zagospodarowanie terenu Cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie i drogi dojazdowe.
 2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarza awymiary grobów i odstępy między mini z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Zagospodarowanie poszczególnych pól grzebalnych odbywa się zgodnie z przyjętą numeracją.

§ 3

 1. Na Cmentarzu stosowane będą przez Administratoranastępujące opłaty:
  1. za miejsce pochówku,
  2. za wykopanie grobu,
  3. za ekshumacjęzwłok,
  4. za jednorazowy wjazd na teren cmentarza przez osoby świadcząceusługikamieniarskiei budowlane.
 2. Stawki opłat, o których mowa w pkt.1 uchwala Rada Miasta Siemiatycze.
 3. Cennik opłat wywieszony będzie na terenie Cmentarza i dostępny wbiurze Administratora.
 4. Opłaty za miejsca pochówkuwnosi się na okres 20 lat. Po tym okresie, warunkiem zachowania prawa do dysponowania miejscem pod grób jest wniesienie kolejnej opłaty.
 5. Administrator zobowiązany jest do bieżącego śledzenia upływu rezerwacji grobów w celu ich odzyskiwania do ponownego pochówku.
 6. W przypadku nie uiszczenia opłaty na kolejne 20 lat za miejsce pod grób Administrator cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. z 2000 r. nr 23 poz. 295 z późn. zmianami). Zamiar ten będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej na cmentarzu, co najmniej na 6 miesięcyprzed planowanym terminem likwidacji grobu.
 7. Nie wznowienie dzierżawyza lata następne upoważnia Administratora cmentarza do likwidacji grobu.Zczynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 8. Jeżeliprzed upływem 20 lat od uiszczenia należności za grób dokonanazostanie ekshumacja zwłok lub szczątkówludzkich, miejsce pod grób oraz grób pozostaje do dyspozycji dotychczasowego dysponenta grobudo momentu upływu 20 letniego okresu dzierżawy. Po upływie 20 lat Administrator odzyskuje prawo do dysponowania grobem do ponownego pochówku,chyba że dotychczasowy dysponent opłacidzierżawę na okres kolejnych 20 lat.§ 41. Na Cmentarzu urządza się groby:1)ziemnepojedyncze2)ziemne rodzinne dwuosobowe 3)ziemne rodzinne trzyosobowe 4)ziemne dziecinne 5)murowanepojedyncze6)murowanedwuosobowe.2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.Rozmiary urządzanych grobów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.3. Po pochowaniu do grobu ziemnego należy go natychmiast zasypać i uformować mogiłę.4.Po pochowaniu do grobumurowanegosklepienie należy natychmiastzamurować.5.Nie dopuszcza się przekształcania rodzaju i wielkości grobów.§ 51.Dokumentację Cmentarza prowadzi Administrator.2.Zakres informacji gromadzonych w księgach cmentarnych, czas ich przechowywania oraz sposób ich prowadzenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.3.Pokwitowania na wykupienie miejsca pod grób lub powtórne opłaty za dysponowanie grobem mogą być wystawione tylko na jedną osobę i są ważne 20 lat.Rozdział IIIPrawa i obowiązki klientów§ 61.Formalności związane z chowaniem zwłok osób zmarłych na Cmentarzu załatwia Administrator w swoim biurze w Siemiatyczach, które jest czynne w dni robocze w godzinach 700-1500.2.Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni robocze w godzinach 700–1500. Wuzasadnionych przypadkach, po porozumieniu z Administratorem, pogrzeb może być zorganizowanyw innych dniach igodzinach.3.Kartazgonu lub inne dokumenty, wystawione za granicą w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 7

 1. Podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe,budowlane lub kamieniarskie na terenie Cmentarza, zwane dalej Wykonawcami, zobowiązane są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie usługi mogą być wykonywane na terenie Cmentarza jedynie przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia lub zezwolenia.
 3. Wykonawcyusług budowlanychikamieniarskich za wjazd samochodem dostawczym z materiałami budowlanymi na terencmentarza muszą wnieść stosowną opłatę.
 4. Wymaganą opłatęnależy uiścić w biurze Administratora najpóźniej wdniuzgłoszenia usługi.
 5. Materiały budowlane można wwozić na teren Cmentarza w dni roboczeod poniedziałku do piątku w godzinachod 800 do 1400. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi isprzętem oraz pozostawiać nieuprzątniętego terenu po wykonanych robotach.
 6. Prace murarskie, kamieniarskie i montażowe mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach otwarcia cmentarza. Prace prowadzone poza godzinami otwarcia Cmentarza uważane są zanielegalne.
 7. Wykonawca zapewnia najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp, sanitarnymi iochrony środowiska
 8. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Administratorowi przed przystąpieniem do prac.
 9. Wykonywanie prac na terenie Cmentarza nie może zakłócać spokoju ipowagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 10. Wykonawcy, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu lub powodują swoimi działaniami straty i szkody w mieniu Cmentarza i osób trzecich, zobowiązani są, pod groźbą zakazu wjazdu na teren Cmentarza do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,
 11. W razie stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy będzie, w stosunku do niego, stosowany całkowity lub okresowy zakaz prowadzenia działalności na terenie Cmentarza.

§ 8

 1. Obsługa Cmentarza pracuje w dni robocze w godz. 700 do 1500.
 2. Osoby przebywające na Cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad:
  1. na Cmentarzu należy zachować ciszę i spokój,
  2. należy dbać oczystość na terenie całego Cmentarza, jak i w obrębie poszczególnych grobów,
  3. składować odpady selektywnie w przeznaczonych do tego pojemnikach,zeschnięte wieńce i kwiatyskładać w miejscach do tego celu wyznaczonych.
  4. wywieszanie nekrologów i innych ogłoszeń dozwolone jest w miejscach do tego celu wyznaczonych,
  5. każdorazowo wymaga się zgody Administratora na:
   1. prowadzenie prac budowlanych czy kamieniarskich,
   2. wykonywanie nagrobków a także utwardzeń, dywaników itp.,
   3. wykonywanie innych prac wpływających na zmianę architektury cmentarza.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 9

Zabrania się:

 1. wjazdu na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi. Zakaz nie dotyczy:
  1. pojazdów dostawczych firm wykonujących usługi kamieniarskie i budowlane
  2. karawanów pogrzebowych,
  3. pojazdów odbierających odpady,
  4. koparek używanych do wykopania grobów,
  5. oznakowanych pojazdów przeznaczonych dla inwalidy,
  6. wózków inwalidzkich,
 2. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym handlowej),
 3. wprowadzania na teren Cmentarza zwierząt domowych i hodowlanych (nie dotyczy psów –przewodników osób niepełnosprawnych),
 4. jazdy na rowerach i innych pojazdach jednośladowych,
 5. samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 6. samowolnego montażu ławek.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z2000 Nr 23 poz.295 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów