Taryfa 2017/2018 - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Taryfa 2017/2018

Taryfa 2017/2018

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Siemiatycze na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Spis treści:

 • Taryfa. Informacje ogólne
  1. Rodzaje prowadzonej działalności
  2. Rodzaj i struktura taryfy
  3. Taryfowe grupy odbiorców usług
  4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
  5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
  6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Taryfa. Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach, zwane dalej Przedsiębiorstwem, przedstawia niniejszym wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie miasta Siemiatycze na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Taryfa oraz niniejszy wniosek cenowy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo na terenie miasta Siemiatycze, z wyłączeniem odbiorców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

 1. Rodzaje prowadzonej działalności.

  Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. (Nr IG.70151-I/03).

  Zgodnie z zezwoleniem, przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Tym samym Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostawy wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków.

  Poza wyżej wymienioną działalnością Przedsiębiorstwo zajmuje się także świadczeniem usług użyteczności publicznej, handlowych i produkcyjnych.

 2. Rodzaj i struktura taryfy.

  Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

  • uzyskanie niezbędnych przychodów,
  • ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
  • eliminowanie subsydiowania skrośnego,
  • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków
  • łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

  Uwzględniając powyższe, ustalono:

  • taryfę niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z jednakowych cen za m³ dostarczonej wody i różnych stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy,
  • taryfę niejednolitą jednoczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się ze zróżnicowanych cen za m³ odprowadzonych ścieków, brak stawek opłat abonamentowych,
  • tawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo oraz urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Stawka tej opłaty ustalana jest na podstawie kosztów przeprowadzenia prób technicznych i nadzoru nad robotami przyłączeniowymi związanymi z przyłączem wybudowanym przez Odbiorcę usług,
  • stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo oraz urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Stawka tej opłaty ustalana jest na podstawie kosztów przeprowadzenia prób technicznych i nadzoru nad robotami przyłączeniowymi związanymi z przyłączem wybudowanym przez Odbiorcę usług, - stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. Stawka ta zgodnie z § 5 pkt 6 rozporządzenia uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.
 3. Taryfowe grupy odbiorców usług

  Przedsiębiorstwo dokonało alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: 

  • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
  • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
  • strukturę planowanych taryf,
  • spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
  • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
  • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

  Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono sześć taryfowych grup odbiorców usług:

  • Grupa W1: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 – 4 m3 /h,
  • Grupa W2: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 – 10 m3 /h,
  • Grupa W3: Zakłady przemysłowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 – 4 m3 /h,
  • Grupa W4: Zakłady przemysłowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 – 10 m3 /h,
  • Grupa W5: Zakłady przemysłowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 – 25 m3 /h,
  • Grupa W6: Zakłady przemysłowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 – 100 m3 /h.

  W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców usług:

  • Grupa K1: Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
  • Grupa K2: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym m.in. pozaprzemysłowi odbiorcy usług, tj. instytucje użyteczności publicznej, usługowej i handlowej,
  • Grupa K3: Zakłady przemysłowe.
 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
  Tab. 1 Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. (w zł netto):
  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieStawka opłaty
  abonamentowej
  zł /odbiorcę/
  okres rozliczeniowy
  nettobrutto*nettobrutto*
  0 1 2 3 4 5
  1 Grupa W1  3,37 3,64   3,86  4,17
  2 Grupa W2 3,37 3,64 8,32 8,99
  3 Grupa W3 3,37 3,64 3,86 4,17
  4 Grupa W4 3,37 3,64 8,32 8,99
  5 Grupa W5 3,37 3,64 19,94 21,54
  6 Grupa W6 3,37 3,64 47,86 51,69

  Tab. 2 Wysokość cen dotycząca odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 września 2017r. do
  dnia 31 sierpnia 2018 r. (w zł netto):
  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówCena zł/m3
  nettobrutto*
   0 1 2 3
  1 Grupa K1 5,07 5,48
  2 Grupa K2 5,07 5,48
  3 Grupa K3 6,88 7,43

  * Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabeli 1 i w kolumnie 2 w tabeli 2 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

  Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w zł/m3 ,
  • stawek opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczny pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług.

  Okres rozliczeniowy – 1 miesiąc.

  Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w zł/m3 .

  Tab. 3 Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, na okres od 01 września
  2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  Lp.WyszczególnienieStawka
  zł netto¹
  Jednostka
  miary
   0 1 2 3
  1 stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 93,44 zł / przyłączenie
   
  Tab. 4 Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, na okres 01 września
  2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  Lp.Lp.Stawka
  zł netto¹
  Jednostka
  miary
   0 1 2 3
  1 stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 46,72  zł / przyłączenie

  ¹Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług.

  Stawka opłaty dotyczy odbioru technicznego - przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

  Tab. 5 Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
  do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, na okres od 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
  2018 r.
  Lp.WyszczególnienieWartość przekroczenia
  wielkości dozwolonej
  Stawka
  zł netto1
  Jednostka miary
   0 1 2 3 4
  1 Ładunek przekroczonych zanieczyszczeń Wg indywidualnych umów 6,19 kg
  2 Temperatura < 5 °C 3,44
  ≥ 5 °C 6,88
  3 pH < 0,5 pH 3,44
  0,5 pH – 1,5 pH 6,88
  ≥ 1,5 pH 10,32

  ¹Do stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług.

 5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat, oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

  Ilość dostarczanej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

  W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone, w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy.

  Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo.

  W rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy, jako różnicę odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

  W przypadku braku wodomierza głównego, ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej wynikającej z przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

  W przypadku gdy Przedsiębiorstwo świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przez odbiorcę usług.

  Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.Opłata abonamentowa liczona jest od każdego punktu poboru wody.

  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

  Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze, nr XXXIII/205/06 z dnia 22 lutego 2006r.

 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
  1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

   Przedsiębiorstwo świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców miasta Siemiatycze.

   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, co uzasadnia wyodrębnienie jednej grupy taryfowej odbiorców usług. Przedsiębiorstwo ponosi te koszty niezależnie od tego czy odbiorca w danym okresie faktycznie pobiera wodę, czy też nie. W ramach swojej działalności Przedsiębiorstwo ponosi bowiem koszty stałe obsługi odbiorców usług jak również koszty odczytu wodomierzy i rozliczenia należności.

   Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zostali podzieleni na taryfowe grupy odbiorców usług, gdyż koszt oczyszczania ścieków przemysłowych jest wyższy od kosztu oczyszczania ścieków gospodarczych z uwagi na większy ładunek zanieczyszczeń.

  2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

   Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

   W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

   • Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze, Nr XXXIII/205/06 z dnia 22 lutego 2006 r.,
   • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów