Ustawienia

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie miasta Siemiatycze przez 36 miesięcy od dnia 26 maja 2018 r.

Lublin, 24 kwietnia 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie 

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Lublinie 

Znak:LU.RET.070.1.50.2018.PW 

 

DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust.1 i 2 i art. 24b ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) dalej zzwzoś, art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) dalej Prawo wodne oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.)

po ocenie

złożonego w dniu 12 marca 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach wniosku o zatwierdzenie projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze, o którym mowa w art. 24b ust. 4 pkt 1) zzwzoś oraz po ocenie uzasadnienia, o którym mowa w art. 24b ust. 4 pkt 2) zzwzoś, pod względem zgodności z przepisami tej Ustawy i przepisami ustawy Prawo wodne, a także po analizie warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo — kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marży zysku oraz po weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 zzwzoś pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen

zatwierdzam 

taryfę - ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Siemiatycze na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca przedstawione przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach we wniosku z dnia 12 marca 2018 r. dla cen wody i opłat abonamentowych zamieszczonych w tabeli A oraz dla cen ścieków i opłat abonamentowych zamieszczonych w tabeli B. 

 
Tabela A. Wysokość cen netto za dostarczona wodę oraz stawka netto opłaty abonamentowej 
Lp.Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłatWielkość cen i stawek opłat netto
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfyW okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfyW okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa W1 - Gospodarstwa domowe 015 - 020 - cena wody (zł/m3) 3,46 3,72 4,28
- stawka opłaty abonamentowej 3,86 3,99 4,20
2 Grupa W2 - Gospodarstwa domowe 025 - 032 - cena wody (zł/m3) 3,46 3,72 4,28
- stawka opłaty abonamentowej 8,32 8,80 9,75
3 Grupa W3 - Firmy 015 - 020 - cena wody (zł/m3) 3,46 3,72 4,28
- stawka opłaty abonamentowej 3,86 3,99 4,20
4 Grupa W4 - Firmy 026 - 032 - cena wody (zł/m3) 3,46 3,72 4,28
- stawka opłaty abonamentowej 8,32 8.80 9,75
5 Grupa W5 - Firmy 040-060 - cena wody (zł/m3) 3,46 3,72 4,28
- stawka opłaty abonamentowej 24,43 21,34 24,43
6 Grupa W6 - Firmy 065- 0100 - cena wody (zł/m3) 3,46 3,72 4,28
- stawka opłaty abonamentowej 47,86 51,47 59,02
 
Tabela B. Wysokość cen netto za odprowadzanie ścieków oraz stawki opłat abonamentowej netto 
Lp.Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłatWielkość cen i stawek opłat netto
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfyW okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfyW okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa K1 - cena wody (zł/m3) 5,07 5,07 4,80
- stawka opłaty abonamentowej 0,00 0,00 0,00
2 Grupa K2 - cena wody (zł/m3) 5,07 5,07 4,80
- stawka opłaty abonamentowej 0,00 0,00 0,00
3 Grupa K3 - cena wody (zł/m3) 6,88 6,88 6,88
- stawka opłaty abonamentowej 0,00 0,00 0,00
 

Uzasadnienie 

W dniu 12 marca 2018 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach, prowadzącego działalność na terenie miasta Siemiatycze, o zatwierdzenie taryfy cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze, na okres 3 lat.

Zawiadomieniem z dnia 05 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie poinformował strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i wyznaczył termin 7 dni, w którym można wypowiedzieć się w kwestii zebranych dowodów oraz zgłosić żądania. 

W wyznaczonym terminie do organu nie wpłynęły żadne nowe dokumenty. 

Po weryfikacji złożonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach wniosku o zatwierdzenie taryfy cen stawek i opłat za wodę i ścieki, stwierdzono, iż zawiera on istotne elementy wskazane w art. 24b ust. 3-7 zzwzoś oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).

Uzasadnienie wniosku w sposób szczegółowy i logiczny przedstawia zasady ustalania taryf — cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Siemiatycze.

W trakcie postępowania organ regulacyjny — na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa - przeprowadził analizę planowanej przez przedsiębiorstwo marży zysku oraz zweryfikował koszty związane ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, przy uwzględnieniu planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy. Po przeprowadzonej weryfikacji w/w kosztów organ regulacyjny stwierdził, iż przedstawione przez przedsiębiorstwo warunki ekonomiczne wykonywania działalności gospodarczej spełniają przesłankę celowości ich ponoszenia oraz zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Przedstawiona w sprawie dokumentacja pozwala zatem stwierdzić, iż przedstawione we wniosku do zatwierdzenia taryfy ceny i stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Siemiatycze nie naruszają przepisów cytowanych ustaw.

Stosownie do art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od szczegółowego uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie, za moim pośrednictwem, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 24d ust. 1 i 2 zzwzoś za wydanie niniejszej decyzji, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości 500 zł. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego nr 49 1130 1017 0020 1510 6720 0044, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze 
 2. Burmistrz Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. 17-300 Siemiatycze 
 3. a/a — PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie 
 

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie miasta Siemiatycze na okres od dnia od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r.

Spis treści:

 • Informacje ogólne.
  1. Rodzaje prowadzonej działalności. 
  2. Rodzaj i struktura taryfy
  3. Taryfowe grupy odbiorców usług  
  4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
  5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
  6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.  
 

Informacje ogólne. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach, zwane dalej Przedsiębiorstwem, przedstawia wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie miasta Siemiatycze na okres od dnia okres 36 miesięcy od dnia 11.06.2018 r. do dnia 10.06.2021 r. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Wniosek o zatwierdzenie taryf wraz ze wszystkimi obligatoryjnymi załącznikami został opracowany zgodnie z przepisami: 

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180), zwanej dalej ustawą, 
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472), zwanego dalej rozporządzeniem,

Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo na terenie miasta Siemiatycze, z wyłączeniem odbiorców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. 

 

 1. Rodzaje prowadzonej działalności

  Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego decyzją Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 stycznia 2003 r. (Nr IG.70151-1103).

  Zgodnie z zezwoleniem, przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Tym samym Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostawy wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków.

  Poza wyżej wymienioną działalnością Przedsiębiorstwo zajmuje się także świadczeniem usług użyteczności publicznej, handlowych i produkcyjnych. 

 2. Rodzaj i struktura taryfy

  Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający: 

  • uzyskanie niezbędnych przychodów, 
  • ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
  • eliminowanie subsydiowania skrośnego, 
  • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania w i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, 
  • łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

  Uwzględniając powyższe, ustalono: 

  • taryfę niejednolitą wieloczłonową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składającą się z jednakowych cen za m3 dostarczonej wody i różnych stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy (§ 14 pkt 1 lit b oraz pkt 2 lit b rozporządzenia), 
  • taryfę niejednolitą jednoczłonową w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków składającą się ze zróżnicowanych cen za m3 odprowadzonych ścieków, brak stawek opłat abonamentowych (§ 14 pkt 1 lit b oraz pkt 2 lit a rozporządzenia), 
  • stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa; stawka ta zgodnie z § 5 pkt 5 rozporządzenia uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych. 
 3. Taryfowe grupy odbiorców usług

  Przedsiębiorstwo dokonało alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: 

  • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, 
  • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, 
  • strukturę planowanych taryf,
  • spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
  • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, 
  • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe.

  Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie analizy sposobu wykorzystania wody, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

  Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono sześć taryfowych grup odbiorców usług:

  Grupa W1: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 — 4 m3/h, 

  Grupa W2: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 — 25 m3/h, 

  Grupa W3: Zakłady przemysłowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 — 4 m3/h, 

  Grupa W4: Zakłady przemysłowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 — 10 m3/h, 

  Grupa W5: Zakłady przemysłowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 — 25 m3/h, 

  Grupa W6: Zakłady przemysłowe rozliczane według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Q3 — 100 m3/h.

  W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców usług:

  Grupa K1: Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, 

  Grupa K2: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym m.in. pozaprzemysłowi odbiorcy usług, tj. instytucje użyteczności publicznej, usługowej i handlowej, 

  Grupa K3: Zakłady przemysłowe. 

 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
  Tab. 1. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych. 
  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówCena zł/m3Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
  nettobrutto*nettobrutto*
  0 1 2 3 4 5
  1 Grupa W1 3,46 3,74 3,86 4,17
  2 Grupa W2 3,46 3,74 8.32 8,99
  3 Grupa W3 3,46 3,74 3,86 4,17
  4 Grupa W4 3,46 3,74 8,32 8,99
  5 Grupa W5 3,46 3,74 19,94 21,54
  6 Grupa W6 3,46 3,74 47,86 51,69
   
  Tab. 2. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych. 
  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówCena zł/m3Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
  nettobrutto*nettobrutto*
  0 1 2 3 4 5
  1 Grupa W1 3,72 4,02 3,99 4,31
  2 Grupa W2 3,72 4,02 8,80 9,50
  3 Grupa W3 3,72 4,02 3,99  4,31
  4 Grupa W4 3,72 4,02 8,80 9,50
  5 Grupa W5 3,72 4,02 21,34 23,05
  6 Grupa W6 3,72 4,02 51,47 55,59
   
  Tab. 3. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od 25 do36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych. 
  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówCena zł/m3Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
  nettobrutto*nettobrutto*
  0 1 2 3 4 5
  1 Grupa W1 4,28 4,62 4,20 4,54
  2 Grupa W2 4,28 4,62 9,75 10,53
  3 Grupa W3 4,28 4,62 4,20 4,54
  4 Grupa W4 4,28 4,62 9,75 10,53
  5 Grupa W5 4,28 4,62 24,23 26,17
  6 Grupa W6 4,28 4,62 59,02 63,74
   
  Tab. 4. Wysokość cen dotycząca odprowadzania ścieków na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych. 
  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówCena zł/m3
  nettobrutto*
  0 1 2 3
  1 Grupa W1 5.07 5,48
  2 Grupa W2 5.07 5,48
  3 Grupa W3 6,88 7,43
   
  Tab. 5. Wysokość cen dotycząca odprowadzania ścieków na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych. 
  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówCena zł/m3
  nettobrutto*
  0 1 2 3
  1 Grupa W1 5.07 5,48
  2 Grupa W2 5.07 5,48
  3 Grupa W3 6,88 7,43
   
  Tab. 6. Wysokość cen dotycząca odprowadzania ścieków na okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych. 
  Lp.Taryfowa grupa odbiorcówCena zł/m3
  nettobrutto*
  0 1 2 3
  1 Grupa W1 4,80 5,18
  2 Grupa W2 4,80 5,18
  3 Grupa W3 6,88 7,43

  * Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabelach 1— 3 i w kolumnie 3 w tabelach 4-6 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 1, 2 i 6 rozporządzenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2011 r., stawka podatku VAT wynosi 8%.

   

  Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w zł/m3
  • stawek opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczny pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług. 
   

  Okres rozliczeniowy —1 miesiąc. Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z: 

  • ceny wyrażonej w zł/ma.
   
  Tab. 7. Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, na okres 36 miesięcy. 
  Lp.WyszczególnienieWartość przekroczenia wielkości dozwolonejStawka
  zł netto1
  Jednostka
  miary
  0 1 2 3 4
  1 Ładunek przekroczonych zanieczyszczeń Wg indywidualnych umów 6,19 kg
  2 Temperatura < 5 °C 3,44 m3
  > 5 °C 6,88 m3
  3 pH < 0,5 pH 3,44 m3
  0,5 pH —1.5 pH 6,88 m3
  > 1,5 pH 10,32 m3

  1 Do stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług. 

 5. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat, oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

  Ilość dostarczanej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierzy. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem jego niesprawności, a gdy nie jest to możliwe — na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. 

  W przypadku braku wodomierza ilość dostarczanej wody ustalana jest w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

  Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo.

  W rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy, jako różnicę odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

  W przypadku braku wodomierza głównego, ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej wynikającej z przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

  W przypadku gdy Przedsiębiorstwo świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przez odbiorcę usług.

  Opłata abonamentowa regulowana jest przez odbiorcę usług niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

  Opłata abonamentowa liczona jest od każdego punktu poboru wody.

  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

  Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Siemiatycze z dnia 22 lutego 2006 r., nr XXXIII/205/06. 

 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
  1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

   Przedsiębiorstwo świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców miasta Siemiatycze. 

   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne, co uzasadnia wyodrębnienie jednej grupy taryfowej odbiorców usług. Przedsiębiorstwo ponosi te koszty niezależnie od tego czy odbiorca w danym okresie faktycznie pobiera wodę, czy też nie. W ramach swojej działalności Przedsiębiorstwo ponosi bowiem koszty stałe obsługi odbiorców usług jak również koszty odczytu wodomierzy i rozliczenia należności. 

   Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zastali podzieleni na taryfowe grupy odbiorców usług, gdyż koszt oczyszczania ścieków przemysłowych jest wyższy od kosztu oczyszczania ścieków gospodarczych z uwagi na większy ładunek zanieczyszczeń. 

  2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

   Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

   W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w: 

   • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
   • umowach z odbiorcami usług wodociągowo — kanalizacyjnych.

   Zgodnie z przepisami ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Przedsiębiorstwo opracuje i przedstawi radzie miasta projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w terminie określonym tą ustawą. 

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Bogusław Zduniewicz

Pliki do pobrania:

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów