Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Slajd 1
Slajd 1

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Jesteśmy zakładem który powstał, aby służyć i zaspokajać potrzeby mieszkańców miasta Siemiatycze w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Każdego dnia czuwamy nad dostarczaniem wody dla mieszkańców Siemiatycz i dokładamy wszelkich starań, aby  dostawy były nieprzerwane, a woda płynąca z kranów jak najwyższej jakości. Dbając także o komfort życia i w trosce o stan środowiska naturalnego zajmujemy się także odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Podstawową działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest:

 • produkcja i dystrybucja wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków na obszarze miasta Siemiatycze,
 • eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • realizacja inwestycji polegających na budowie nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowie nowych, przebudowie i modernizacji istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 • wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie produkcji wody i oczyszczania ścieków,
 • wydawanie warunków przyłączenia oraz wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Istniejący w mieście Siemiatycze system zaopatrzenia w wodę zapewnia dostawę dla ponad 95% mieszkańców miasta. System ten tworzą:

 • trzy ujęcia wód podziemnych,
 • stacja uzdatniania wody,
 • dwie stacje podnoszenia ciśnienia wody,
 • sieć wodociągowa,
 • przyłącza wodociągowe.

Woda ujmowana z II i III warstwy wodonośnej za pomocą trzech studni wierconych trafia na Stację Uzdatniania Wody o wydajności średniodobowej 4500 m3/d. Proces uzdatniania wody surowej odbywa się aeratorach i następnie w dwustopniowych filtrach ciśnieniowych. Woda uzdatniona magazynowana jest w zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności 3400 m3. Ilość wody uzdatnionej zgromadzonej w zbiornikach w pełni zaspokaja zapotrzebowanie w godzinach szczytowego rozbioru jak również do celów p. poż. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody wtłaczanej do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo w 2018 roku uruchomiło własne laboratorium mikrobiologiczne, w którym regularnie wykonywane są badania jakości wody pitnej. Ponadto od 2018 r. woda wtłaczana do sieci wodociągowej sterylizowana jest za pomocą promieni UV emitowanych w wysokowydajnych niskociśnieniowych promiennikach amalgamatowych. Sterylizacja w lampach UV zapewnia pełną dezaktywację mikroorganizmów bez zmiany parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych co pozwala na zachowanie walorów siemiatyckiej wody.

Zasilanie Stacji Uzdatniania Wody w Siemiatyczach prowadzone jest z sieci elektroenergetycznej jak również z odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 28 kW i małej elektrowni wodnej zainstalowanej na rzece Kamionka o mocy 11 kW.

Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach wynosi 56,8 km (stan na V 2020 r.). Sieć wykonana jest z rur żeliwnych, PVC i PE.

System odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Miasta Siemiatycze tworzą:

 • sieć kanalizacji sanitarnej,
 • przepompownia główna oraz przepompownie strefowe ścieków,
 • oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej.

System kanalizacyjny na terenie Miasta Siemiatycze to ponad 64,8 km sieci kanalizacji sanitarnej (stan na V 2020 r.).

Oczyszczalnia ścieków mechaniczno - biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów o średniodobowej przepustowości 4730 m3/d, oddana do użytku w roku 1984r., zmodernizowana pod kątem usuwania biogenów w latach 2003-2004, oczyszcza ścieki komunalne dostarczane systemem kanalizacji sanitarnej oraz taborem asenizacyjnym. Parametry ścieków oczyszczonych spełniają zaostrzone wymogi krajowe oraz unijne. Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w wysokiej klasy urządzenia oraz aparaturę kontrolno - pomiarową i sterowniczą, umożliwiającą zdalne sterowanie pracą obiektu z punktu dyspozytorskiego.

W latach 2013-2015 oczyszczalnia została zmodernizowana pod kątem przeróbki osadów ściekowych w wyniku której powstała biogazownia produkująca energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu („zielona energia”) w wyniku spalania metanu powstającego z fermentacji beztlenowej osadów ściekowych. Ponadto zmiana technologii prowadzenia fermentacji osadów ściekowych zmniejszyła: uciążliwość odorową oczyszczalni ścieków, ilość powstających osadów ściekowych o około 30% i ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery.

Osad ściekowy poddany fermentacji w biogazowni a następnie odwodnieniu jest bezpieczny pod względem sanitarnym i przygotowany do dalszej przeróbki (suszenie, spalanie) zgodnej z tendencjami światowymi.

Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych prowadzona jest na bieżąco przy użyciu specjalistycznego sprzętu do czyszczenia kanalizacji i inspekcji telewizyjnej co pozwala na zwiększenie niezawodności sieci kanalizacyjnej tj. zmniejszenie ilości awarii sieci.

Naszym nadrzędnym celem jest:

 1. Zapewnienie ciągłej dostawy wody mieszkańcom miasta, zakładom usługowym oraz dla drobnego przemysłu o jakości zgodnej z obowiązującymi normami sanitarnymi w ilości pokrywającej pełne ich zapotrzebowanie poprzez:
  • zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej (wymiana niesprawnej armatury oraz odcinków sieci o dużej awaryjności),
  • budowę odcinków sieci wodociągowej w ulicach, które umożliwiają pracę wodociągu w systemie pierścieniowym, co pozwala w przypadku awarii na zmniejszenie ilości gospodarstw domowych pozbawionych dostawy wody,
  • utrzymanie w należytym stanie istniejącego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania.
 2. Zapewnienie odbioru ścieków od gospodarstw domowych, zakładów usługowych i przemysłowych, kanalizacją sanitarną poprzez:
  • rozbudowę kanalizacji sanitarnej w mieście Siemiatycze.
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów