PSZOK - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zakład Oczyszczania Miasta

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Usytuowany jest przy składowisku odpadów w Siemiatyczach tzw. „Rososze”- dojazd drogą odchodzącą od ul. Drohiczyńskiej, od ul. 11 Listopada (wjazd pomiędzy nr 122 a 124) oraz od ul. Żeromskiego

RODZAJE ODPADÓW przyjmowanych do PSZOK:

 • odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie z podgrupy 15 01 i 20 01 katalogu odpadów,
 • odpady biodegradowalne,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • opony o średnicy nieprzekraczającej 56 cm,
 • odpady budowlane i remontowe (grupa 17 w katalogu odpadów) - z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,
 • popiół i żużel z palenisk domowych,
 • przeterminowane leki i chemikalia (np. opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, olejach silnikowych, smarach, itp.)
 • odpady odzieży i tekstyliów,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi np. igły, strzykawki.

GODZINY OTWARCIA PSZOK:

 • wtorek i czwartek: 12:00- 18:00
 • sobota: 8:00- 14:00

Mieszkaniec Siemiatycz oddający odpady do PSZOK powinien posiadać ze sobą aktualny dowód dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów