Ustawienia

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Siemiatyczach w okresie od września 2019 r. do stycznia 2021 r. realizuje projekt pod tytułem „Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowego, innowacyjnego i ekologicznego wyrobu betonowego”.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w Przedsiębiorstwie. Celem planowanych badań będzie określenie wpływu trójwymiarowego zbrojenia na właściwości fizyczne stwardniałego betonu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • modernizację pomieszczeń przeznaczonych na planowane zaplecze badawczo-rozwojowe (laboratorium),
  • zakup wyposażenia zaplecza badawczo-rozwojowego.

Planowanymi efektami realizacji projektu będą:

  • utworzenie Zespołu Badawczo-Rozwjowego,
  • opracowanie nowych wyrobów betonowych,
  • przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych nowych wyrobów betonowych,
  • w przypadku pomyśnych efektów badań - wdrożenie procesu produkcji nowych wyrobów betonowych

Projekt został objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0131/19-00 z dnia 16 września 2019 r. Planowane nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 386.881,59 zł brutto, zaś kwota dofinansowania 193.440,79 zł.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów