Ustawienia

Rodzaje odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Siemiatyczach
L.p.Rodzaj odpaduKod
1 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03
2 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 16 01 12
3 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16
4 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 16 81 02
5 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 16 82 02
6 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80
7 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81
8 Inne niewymienione odpady 17 01 82
9 Szkło 17 02 02
10 Tworzywa sztuczne 17 02 03
11 Odpadowa papa 17 03 80
12 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11
13 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 05 06
14 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 17 05 07 17 05 08
15 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04
16 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 17 09 04
17 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 19 05 01
18 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 19 05 02
19 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 19 05 03
20 Inne niewymienione odpady 19 05 99
21 Minerały (np. piasek, kamienie) 19 12 09
22 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 19 12 12
23 Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03
24 Odpady z targowisk 20 03 02
25 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 20 03 04
26 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06
27 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
28 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99
 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013.21) wytwórca bądź posiadacz odpadów może je przekazać wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami.

Informujemy, iż zgodnie z art. 109 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013.21) przed przekazaniem odpadów na składowisko należy sporządzić podstawową charakterystykę odpadów i przekazać ją zarządzającemu składowiskiem. W ramach współpracy oferujemy pomoc w sporządzeniu podstawowej charakterystyki oraz karty przekazania odpadów.

Przed przekazaniem odpadów na składowisko zgodnie z art. 113 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013.21) należy przedstawić testy zgodności wykonane przez akredytowane laboratorium. Testy zgodności wykonuje się co najmniej raz na 12 miesięcy. Kryteria dopuszczania odpadów na składowisko są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.01.2013 r. (Dz. U. 2013.38). W ramach współpracy wskażemy Państwu znane nam laboratoria.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów