Ustawienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
którego przedmiotem jest dostawa pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa atestowanej stali do produkcji wyrobów budowlanych”

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Pliki do pobrania:

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów