Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

Siemiatycze, 2012-02-29

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108. z późniejszymi zmianami)

 

PREZES

Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach

 

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

położonej w Siemiatyczach, przy ul. Kościuszki

 

oznaczonej nr geod. 4608/3, o powierzchni 0,0758 ha,

 

Cena wywoławcza ? 22.000,00 zł.

 

Wadium ? 1.100 zł

Minimalne postąpienie ? 220

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2012 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 26.

 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. wadium, najpóźniej do dnia 02 kwietnia 2012 r. na konto  PKO BP SA o/Siemiatycze 68 1020 1332 0000 0027 2070 lub gotówką w kasie Przedsiębiorstwa.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy przedstawić pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia.

Pełnomocnicy powinni posiadać dodatkowo pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisów i dowodem wniesienia opłaty skarbowej. Ponadto w przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (aktualny wypis z KRS).

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Przedsiębiorstwa.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Prezes Przedsiębiorstwa może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Siemiatyczach, 085 655 25 77 wew. 26.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985, BDO 000006197

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł