Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

Podstawową działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest:
- produkcja i dystrybucja wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków na obszarze miasta Siemiatycze,
- eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
- wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie produkcji wody i oczyszczania ścieków, wydawanie warunków podłączenia oraz wykonywanie podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Istniejący w mieście Siemiatycze system zaopatrzenia w wodę zapewnia dostawę dla ponad 95% mieszkańców miasta. System ten tworzą:
- ujęcie wód podziemnych,
- stacja uzdatniania wody,
- sieci wodociągowe,
- przyłącza domowe. 
Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach wynosi ponad 42 km. Sieć wykonana jest z rur żeliwnych, PCV i PE. Aktualnie budowane są wodociągi i przyłącza wodociągowe tylko z rur PE, które łączone są za pomocą zgrzewania z wykorzystaniem zgrzewarek: doczołowej i elektrooporowej.

Na stacji uzdatniania wody o zdolności uzdatniania 5000 m3/d funkcjonują 3 zbiorniki wody o łącznej pojemności 3400 m3. Ilość wody uzdatnionej zgromadzonej w zbiornikach w pełni zaspokaja zapotrzebowanie w godzinach szczytowego rozbioru jak również do celów p. poż. 
System odprowadzania i oczyszczania na terenie Miasta Siemiatycze tworzą:
- sieci sanitarne,
- przepompownia główna oraz przepompownie strefowe ścieków,
- oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna.

System kanalizacyjny na terenie Miasta Siemiatycze to ponad 28 km sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie Oczyszczalni Ścieków zlokalizowany jest punkt zlewny ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Oczyszczalnia ścieków mechaniczno - biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów, oczyszcza ścieki dostarczane systemem kanalizacji sanitarnej oraz taborem asenizacyjnym.
W latach 2002 - 2004 została zmodernizowana, a jej obecna przepustowość wynosi średnio 4730 m3/d. Parametry ścieków oczyszczonych spełniają zaostrzone wymogi krajowe oraz unijne.
Oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w wysokiej klasy urządzenia oraz aparaturę kontrolno - pomiarową i sterowniczą, umożliwiającą zdalne sterowanie pracą całej oczyszczalni z punktu dyspozytorskiego.

Naszym nadrzędnym celem jest:

  1. Zapewnienie ciągłej dostawy wody mieszkańcom miasta, zakładom usługowym oraz dla drobnego przemysłu o jakości zgodnej z obowiązującymi normami sanitarnymi w ilości pokrywającej pełne ich zapotrzebowanie poprzez:
    - zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej (wymiana niesprawnej armatury oraz odcinków sieci o dużej awaryjności),
    - budowę odcinków sieci wodociągowej w ulicach, które umożliwiają pracę wodociągu w systemie pierścieniowym, co pozwala w przypadku awarii na zmniejszenie ilości gospodarstw domowych pozbawionych dostawy wody,
    - utrzymanie w należytym stanie istniejącego Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania.
  2. Zapewnienie odbioru ścieków od gospodarstw domowych, zakładów usługowych i przemysłowych, kanalizacją sanitarną poprzez:
    - rozbudowę kanalizacji sanitarnej w mieście Siemiatycze,

 

Biogazownia

Biogazownia ma zasadniczo za zadanie zmniejszenie uciążliwości odorowych w procesie oczyszczania ścieków ale zakłada również produkcję energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w drodze fermentacji osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków komunalnych w Siemiatyczach.

1

 

2 Cele budowy:

-odzysk biogazu oraz jego energetyczne wykorzystanie na potrzeby procesów technologicznych zachodzących w biogazowni,

-zmniejsze nie uciążliwości zapachowej oczyszczalni, 

-zmniejszenie ilości osadów ściekowych (w wyniku fermentacji ilość surowej masy osadów maleje o około 30%), 

-uzyskanie energii cieplnej i energii elektrycznej („zielona energia”),

-zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń w wyniku samoczynnej i niekontrolowanej fermentacji w OBF,  

-zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego osadów przefermentowanych,

-przygotowanie osadów do ewentualnej dalszej przeróbki (suszenie, spalanie) zgodnej z tendencjami światowymi.

 

Obiekt ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków komunalnych w Siemiatyczach poprzez układ technologiczny do przeróbki beztlenowej osadów tj. wprowadzenie do węzła osadowego oczyszczalni ścieków dodatkowego procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Powstające na terenie oczyszczalni osady ściekowe (osad nadmierny i wstępny) poddawane są beztlenowej fermentacji metanowej. Osad nadmierny (z osadników wtórnych) w pierwszej kolejności kierowany jest do mechanicznego zagęszczania i odwodnienia. W procesie beztlenowej fermentacji produktem zachodzących reakcji biologicznych jest biogaz, który po separacji zanieczyszczeń jest magazynowany w zbiorniku biogazu. Gromadzony biogaz kierowany jest do spalania w silniku kogeneracyjnym, pozwalającym na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne, czyli zasilanie urządzeń wykorzystywanych do przeróbki osadów ściekowych i technologii oczyszczalni ścieków. Energia cieplna natomiast wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie ogrzewania wydzielonych komór fermentacyjnych i ogrzewania budynku technologicznego.

 

3 4

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985, BDO 000006197

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł